فایل ورد بررسي نقش ويژگي هاي شخصيتي در پيش بيني بهزيستي معنوي در دانشجويان دختر علوم و تحقيقات تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش ويژگي هاي شخصيتي در پيش بيني بهزيستي معنوي در دانشجويان دختر علوم و تحقيقات تهران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش ويژگي هاي شخصيتي در پيش بيني بهزيستي معنوي در دانشجويان دختر علوم و تحقيقات تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش ويژگي هاي شخصيتي در پيش بيني بهزيستي معنوي در دانشجويان دختر علوم و تحقيقات تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش ويژگي هاي شخصيتي در پيش بيني بهزيستي معنوي در دانشجويان دختر علوم و تحقيقات تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف اصلی این مطالعه پیش بینی بهزیستی معنوی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد (واحد علوم تحقیقات) بر اساس ویژگی های شخصیتی در سال 1394-95 می باشد. روش تحقیق حاضر، همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد (واحد علوم تحقیقات) می باشند که در سال 1394-95 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه مورد مطالعه این پژوهش با توجه به نوع جامعه مورد مطالعه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. بر اساس جدول مورگان از 120 دانشجوی دختر خواسته شد تا پرسشنامه های مطالعه را تکمیل کنند . سه پرسشنامه در این مطالعه استفاده شد 1):پرسشنامه دموگرافیک ،2 )پرسشنامه شخصیتی پنج عاملیNEO (فرم کوتاه)، 3) پرسشنامه بهزیستی معنوی الیسون و پالو تزین. جهت تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه در آمار توصیفی از شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده شد. همچنین در آمار استنباطی از همبستگی و رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین بهزیستی معنوی در دانشجویان دختر و ویژگی های شخصیتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین 10/2 درصد از واریانس متغیر بهزیستی معنوی توسط متغیر ویژگی های شخصیتی تبیین می شود. نتیجه گیری: مسایلی مانند ویژگی های شخصیتی می تواند در بهبود بهزیستی معنوی موثر باشند.

توضیحات بیشتر