فایل ورد بررسي نقش اخلاق حرفه اي و تعهد سازماني در فرسودگي شغلي مديران مطالعه موردي: مديران مدارس آموزش و پرورش شهرستان مرند در سال تحصيلي 94-95

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش اخلاق حرفه اي و تعهد سازماني در فرسودگي شغلي مديران مطالعه موردي: مديران مدارس آموزش و پرورش شهرستان مرند در سال تحصيلي 94-95 دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش اخلاق حرفه اي و تعهد سازماني در فرسودگي شغلي مديران مطالعه موردي: مديران مدارس آموزش و پرورش شهرستان مرند در سال تحصيلي 94-95  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش اخلاق حرفه اي و تعهد سازماني در فرسودگي شغلي مديران مطالعه موردي: مديران مدارس آموزش و پرورش شهرستان مرند در سال تحصيلي 94-95،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش اخلاق حرفه اي و تعهد سازماني در فرسودگي شغلي مديران مطالعه موردي: مديران مدارس آموزش و پرورش شهرستان مرند در سال تحصيلي 94-95 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق تعیین نقش اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی در فرسودگی شغلی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان مرند بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی مدیران مدارس دولتی شهر مرند در سال تحصیلی 1395-1394 به تعداد 183 نفر بوده است که از این جامعه به تعداد 120 نفر به عنوان نمونه آماری و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی انتخاب شده است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید که روایی پرسشنامه به صورت محتوایی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است. جهت محاسبه ی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. چون ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها از مقدار استاندارد 0/7 بیشتر بود در نتیجه سوال های مربوط به متغیرهای تحقیق از پایایی لازم برخوردار بوده است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی در فرسودگی شغلی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان مرند نقش معنیدار دارد و در مجموع توانسته است ....درصد از واریانس فرسودگی شغلی را تبیین کند و همچنین از بین ابعاد اخلاق حرفه ای، روابط سالم و انسانی در محل کار بر فرسودگی شغلی مدیران نقش معنی داری دارد و از ابعاد تعهد سازمانی (تعهدعاطفی،تعهد مستمر،تعهد هنجاری) بر فرسودگی شغلی مدیران نقش داشته است. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیری نیز نشان داد که فرسودگی شغلی مدیران بوسیله اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی(بصورت معنی دار) قابل پیش بینی است.

توضیحات بیشتر