فایل ورد بررسي ميزان استفاده از شبکه ملي مدارس ايران در اجراي برنامه هاي آموزشي در ميان معلمان، مديران و دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ميزان استفاده از شبکه ملي مدارس ايران در اجراي برنامه هاي آموزشي در ميان معلمان، مديران و دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر تهران دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ميزان استفاده از شبکه ملي مدارس ايران در اجراي برنامه هاي آموزشي در ميان معلمان، مديران و دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ميزان استفاده از شبکه ملي مدارس ايران در اجراي برنامه هاي آموزشي در ميان معلمان، مديران و دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ميزان استفاده از شبکه ملي مدارس ايران در اجراي برنامه هاي آموزشي در ميان معلمان، مديران و دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استفاده از شبکه ملی مدارس ایران در اجرای برنامه های آموزشی. میان مدیران، معلمان،دانش آموزان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران انجام شد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و معلمان و دانش آموزان دختر که40 مدیر، 429 معلم 4327 دانش آموز که از شبکه ملی مدارس در اجرای برنامه های آموزشی خود استفاده کرده اند. نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای دو منطقه( 2 و3 )تعداد 39 مدیر، 150 دبیر و 199 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابراز جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه بعد از تدوین به تایید تعدادی از اساتید و متخصصین رسید. پایایی پرسشنامه مدیران 98/.و پایایی پرسشنامه دبیران 95/. و پایایی پرسشنامه دانش آموزان ./95 با ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی خیدو و تحلیل واریانس استفاده شد.نتایج بررسی سوالات پژوهش نشان داد، میزان استفاده مدیران از شبکه ملی مدارس ایران در اجرای برنامه های آموزشی در حد کم و. کنترل و مدیریت کاربرد شبکه در سطح مطلوبی است ولی میزان اطلاعات آگاهی معلمان در مورد شبکه در سطح پایینی، دانش آموزان در حد خیلی کم در انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود از شبکه ملی مدارس ایران استفاده کرده اند با توجه به داده ها و نتایج به دست آمده از آن در استفاده از شبکه ملی مدارس ایران بین گروه های آموزشی دانش آموزان و دبیران تفاوت معنی داری وجود دارد. و به دلیل تقویت نکردن زمینه های کاربرد این شبکه در آموزش متوسطه به طور مشخص و همچنین به کار نبردن قوانین مناسب کاربرد این شبکه در دوره متوسطه، می توان دلایلی برای عدم استفاده از این شبکه در آموزش و پرورش نامید

توضیحات بیشتر