فایل ورد بررسي مقايسه اي متغيرهاي جمعيت شناختي فراگيربرمبناي مولفه هاي هوش هيجاني، مهارت هاي فراشناخت وحل مساله دردانش آموزان دوره ي دوم ابتدايي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مقايسه اي متغيرهاي جمعيت شناختي فراگيربرمبناي مولفه هاي هوش هيجاني، مهارت هاي فراشناخت وحل مساله دردانش آموزان دوره ي دوم ابتدايي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مقايسه اي متغيرهاي جمعيت شناختي فراگيربرمبناي مولفه هاي هوش هيجاني، مهارت هاي فراشناخت وحل مساله دردانش آموزان دوره ي دوم ابتدايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مقايسه اي متغيرهاي جمعيت شناختي فراگيربرمبناي مولفه هاي هوش هيجاني، مهارت هاي فراشناخت وحل مساله دردانش آموزان دوره ي دوم ابتدايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مقايسه اي متغيرهاي جمعيت شناختي فراگيربرمبناي مولفه هاي هوش هيجاني، مهارت هاي فراشناخت وحل مساله دردانش آموزان دوره ي دوم ابتدايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایس های متغیرهای جمعیت شناختی فراگیر بر مبنای مولفه های هوش هیجانی، مهارتهای فراشناخت و حل مساله در دانش آموزان دوره ی دوم ابتدایی ناحیه 2 شهر اصفهان در سال تحصیلی 94-95 بود. روش تحقیق پیمایشی و جامعه ی آماری آن شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر اصفهان بود که از این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 368 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده شامل سه پرسشنامه استاندارد در راستای اندازه گیری متغیرهای پژوهش، بود. روایی پرسشنامه با شیوه روایی محتوایی و سازه و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مهارت های فراشناختی 0/722 هوش هیجانی 0/586 و حل مساله0/784 برآورد گردید. جهت بررسی فرضیات نیز با استفاده از نرم افزارSPSS و با استفاده از روش های آمار استنباطی، آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون های تعقیبی اقدام شد. نتایج نشان داد، متغیر مهارت حل مساله در بین دختران بیشتر از پسران بود، همچنین بین میانگین مهارت های فراشناختی و مهارت حل مساله در گروه های مختلف پایه تحصیلی، تفاوت معناداری وجود داشت، مهارت های فراشناختی و مهارت های حل مساله در پایه تحصیلی چهارم بیشتر از پایه تحصیلی ششم بود. از سویی دیگر بین نظرات پاسخگویان در متغیر مهارت حل مساله در گروه های مختلف سنی، تفاوت معناداری وجود داشت که، مهارت حل مساله در گروه سنی 13 سال کمتر از گروه سنی 10 و 12 سال بود.

توضیحات بیشتر