فایل ورد بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر فرهنگ کار در بين ادارات شهر ياسوج

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر فرهنگ کار در بين ادارات شهر ياسوج دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر فرهنگ کار در بين ادارات شهر ياسوج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر فرهنگ کار در بين ادارات شهر ياسوج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر فرهنگ کار در بين ادارات شهر ياسوج :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

فرهنگ کار عبارت است از مجموعه ی ارزش ها، باورها و دانش های مشترک و پذیرفته شده ی یک گروه کاری در انجام فعالیت-های معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش افزوده. هدف این تحقیق فایل ورد بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر فرهنگ کار در بين ادارات شهر ياسوج می باشد. با وجود تنوع دیدگاه ها و نظریات مختلف، سعی شده است در چارچوب نظری این تحقیق از نظریه هایی استفاده شود که با مفاهیم تحقیق ارتباط بیشتری دارند از جمله نظریه های برابری و عدالت، نظریه سرمایه اجتماعی، نظریه شناخت اجتماعی بر احساس توانمندی، نظریه اقتضایی، نظریه یادگیری (موقعیتی، توسعه ای و تجربی) و نظریه سلسله مراتب نیازهای انسانی. روش تحقیق از نوع پیمایشی است و از پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمام کارکنان و کارمندان هشت اداراه و دستگاه اجرایی شهر یاسوج که بالغ بر 800 نفر می باشند و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ی تحقیق 260 نفر می باشد. و از نمونه گیری سهمیه ای بین هشت اداره یا سازمان استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS21 و از آزمون های پارمتریک تی (t) دو گروه مستقل، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی چند متغیره صورت گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر این است که میانگین نمره فرهنگ کار در سطح متوسط به پایین است و بین متغیرهای روابط انسانی در محیط کار، آموزش های ضمن خدمت، ارزش های دینی، رضایت شغلی، عدالت سازمانی، اعتماد اجتماعی و فرهنگ کار رابطه معناداری مستقیم و مثبت وجود دارد، اما بین متغیرهای ویژگی های جمعیتی، پاداش، نظام مدیریتی حاکم بر سازمانها، شرایط محیطی و فیزیکی کار و فرهنگ کار رابطه معناداری وجود ندارد. و با توجه به مدل علی رگرسیون، تبیین فرهنگ کار بر حسب مجموع متغیرهای مستقل، بیانگر آن است که این متغیرها قادر به تبیین 15 درصد از تغییرات فرهنگ کار هستند و آموزش های ضمن خدمت و اعتماد اجتماعی به ترتیب قویترین پیش بینی کننده های فرهنگ کار هستند.

توضیحات بیشتر