فایل ورد بررسي رابطه هوش هيجاني با اعتياد به اينترنت دانش آموزان دختر(مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستان محمودي منش استان البرز)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه هوش هيجاني با اعتياد به اينترنت دانش آموزان دختر(مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستان محمودي منش استان البرز) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه هوش هيجاني با اعتياد به اينترنت دانش آموزان دختر(مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستان محمودي منش استان البرز)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه هوش هيجاني با اعتياد به اينترنت دانش آموزان دختر(مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستان محمودي منش استان البرز)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه هوش هيجاني با اعتياد به اينترنت دانش آموزان دختر(مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستان محمودي منش استان البرز) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین فایل ورد بررسي رابطه هوش هيجاني با اعتياد به اينترنت دانش آموزان دختر(مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستان محمودي منش استان البرز) بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دبیرستان محمودی منش استان البرز در سال تحصیلی 1395-1396 به تعداد 280 نفر بودند. با استفاده از جدول مورگان و کرجسی(1971) نمونه ای به حجم 162 نفراز دانش آموزان دختر مدرسه مورد نظر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ(1988) و پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام(2001 )استفاده شد. روش تجزیه تحلیل داده ها ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بود. نتایج نشان داد که بین بین هوش هیجانی با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.(P<0/01 )با توجه به مقدار ضریب تعیین 41/2 درصد از تغییرات اعتیاد به اینترنت توسط هوش هیجانی قابل تبیین است.(P<0/05 )

توضیحات بیشتر