فایل ورد بررسي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با اميد به زندگي در بيماران سرطاني

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با اميد به زندگي در بيماران سرطاني دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با اميد به زندگي در بيماران سرطاني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با اميد به زندگي در بيماران سرطاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با اميد به زندگي در بيماران سرطاني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تعیین فایل ورد بررسي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه با اميد به زندگي در بيماران سرطاني بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه مراجعه کنندگان به بیمارستان امام خمینی تهران (انیستیتو سرطان) که در نیمه اول سال 1395به منظور معاینات و درمان های مربوطه به بیمارستان مراجعه کرده و بستری شدند، تشکیل دادند. نمونه آماری پژوهش با توجه به محدودیت جامعه آماری از میان کلیه مراجعه کنندگان به انیستیتو سرطان بیمارستان امام خمینی(ره) از طریق نمونه گیری در دسترس نمونه ای به حجم 50 نفر(25 نفر زن و 25 نفر مرد) انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ(2005) و امید به زندگی اشنایدر و همکاران(1991 )استفاده شد. روش تجزیه تحلیل داده ها ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه بود. نتایج نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و انگیزش رابطه منفی و معنیدار وجود داشت.(P<0/01 )بین طرحواره های ناسازگار اولیه و گذرگاه رابطه منفی و معنیدار وجود داشت.(P< 0/01 )بین طرحواره های ناسازگار اولیه و نمره کل امید رابطه منفی و معنیدار وجود داشت.(P<0/01 )همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد طرحواره های ناسازگار اولیه سهم معنیداری در پیش بینی امید به زندگی دارند.(P<0/05)

توضیحات بیشتر