فایل ورد بررسي رابطه بين هوش معنوي و سلامت روان معلمان دوره متوسطه دوم شهرکرد

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين هوش معنوي و سلامت روان معلمان دوره متوسطه دوم شهرکرد دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين هوش معنوي و سلامت روان معلمان دوره متوسطه دوم شهرکرد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين هوش معنوي و سلامت روان معلمان دوره متوسطه دوم شهرکرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين هوش معنوي و سلامت روان معلمان دوره متوسطه دوم شهرکرد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روان دبیران دوره متوسطه دوم دخترانه ناحیه 2 شهرکرد بود . روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دبیران دوره متوسطه دوم دخترانه ناحیه 2 شهرکرد به تعداد 360 نفر بود که بر اساس جدول مورگان 181 نفر به روش مونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . ابزار گردآوری داده های شامل پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008) و سلامت روان گلدبرگ و هیلر (1979) بود. برای تجزیه و تحلیل داده-ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام) با استفاده از نرم افزار spss-18 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و مولفه های آن با سلامت روان دبیران رابطه منفی و معناداری وجود دارد .(P<0/05) نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که مولفه تولید معنای شخصی 6 درصد از واریانس سلامت روان دبیران را پیشبینی میکند.(P<0/01)

توضیحات بیشتر