فایل ورد بررسي رابطه بين درگيري شغلي و رفتار شهروندي سازماني دبيران دوره اول متوسطه شهرکرد

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين درگيري شغلي و رفتار شهروندي سازماني دبيران دوره اول متوسطه شهرکرد دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين درگيري شغلي و رفتار شهروندي سازماني دبيران دوره اول متوسطه شهرکرد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين درگيري شغلي و رفتار شهروندي سازماني دبيران دوره اول متوسطه شهرکرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين درگيري شغلي و رفتار شهروندي سازماني دبيران دوره اول متوسطه شهرکرد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، فایل ورد بررسي رابطه بين درگيري شغلي و رفتار شهروندي سازماني دبيران دوره اول متوسطه شهرکرد در سال تحصیلی -96 1395 بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دبیران دوره اول متوسطه شهر شهرکرد به تعداد 1410 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و بر اساس جدول مورگان 302 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه درگیری شغلی لوداهل و کنجر (1965) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران (2000) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) وآمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t گروه های مستقل) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن رابطه معناداری وجود دارد.(P<0/01)

توضیحات بیشتر