فایل ورد بررسي رابطه بين جو اخلاقي سازمان و توانمندسازي روان شناختي مديران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين جو اخلاقي سازمان و توانمندسازي روان شناختي مديران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين جو اخلاقي سازمان و توانمندسازي روان شناختي مديران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين جو اخلاقي سازمان و توانمندسازي روان شناختي مديران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين جو اخلاقي سازمان و توانمندسازي روان شناختي مديران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، فایل ورد بررسي رابطه بين جو اخلاقي سازمان و توانمندسازي روان شناختي مديران دوره متوسطه در سال تحصیلی 1394-95 بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مدیران دوره متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1394-95 بود که بر اساس آمارنامه آموزش و پرورش 190 نفر بودند که بر اساس فرمول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی ساده 123 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها از پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کالن (1987) و توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و میشرا (1995 ) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام به گام) استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که بین ابعاد جو اخلاقی سازمان و توانمندسازی روان شناختی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بعد استقلال و کارایی مداری 36 درصد از واریانس توانمندسازی روان شناختی را پیش بینی می کنند.

توضیحات بیشتر