فایل ورد بررسي رابطه بين تنيدگي تحصيلي، تاب آوري و جرات ورزي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين تنيدگي تحصيلي، تاب آوري و جرات ورزي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين تنيدگي تحصيلي، تاب آوري و جرات ورزي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين تنيدگي تحصيلي، تاب آوري و جرات ورزي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين تنيدگي تحصيلي، تاب آوري و جرات ورزي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف فایل ورد بررسي رابطه بين تنيدگي تحصيلي، تاب آوري و جرات ورزي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه دوم شهر ایذه انجام گرفت. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه دوم مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1394-95 به تعداد 1411 نفر بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان از جامعه مذکور تعداد 302 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل سیاهه تنیدگی ناشی از انتظارهای تحصیلی انگ و هوان (2006)، مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون (2003)، مقیاس جرات ورزی گمبریل و ریجی (1975) بود و از معدل دانش آموزان نیز برای سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده شد. داده های به دست آمده با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد تحلیل قرارگرفت . نتایج نشان داد که بین تنیدگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنیدار وجود ندارد. اما بین تاب آوری و جرات ورزی با پیشرفت تحصیلی تحصیلی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .(P<0/01) همچنین تاب آوری و جرات ورزی نقش معنیداری در پیشبینی پیشرفت تحصیلی داشتند.

توضیحات بیشتر