فایل ورد بررسي رابطه بين پاداش و فرهنگ کار در بين ادارات شهر ياسوج

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين پاداش و فرهنگ کار در بين ادارات شهر ياسوج دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين پاداش و فرهنگ کار در بين ادارات شهر ياسوج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين پاداش و فرهنگ کار در بين ادارات شهر ياسوج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين پاداش و فرهنگ کار در بين ادارات شهر ياسوج :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

فرهنگ کار عبارت است از مجموعه ی ارزشها، باورها و دانشهای مشترک و پذیرفته شدهی یک گروه کاری در انجام فعالیت های معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش افزوده. هدف این تحقیق فایل ورد بررسي رابطه بين پاداش و فرهنگ کار در بين ادارات شهر ياسوج می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی است و از پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمام کارکنان و کارمندان هشت اداراه و دستگاه اجرایی شهر یاسوج که بالغ بر 800 نفر می باشند و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ی تحقیق 260 نفر می باشد. و از نمونه گیری سهمیه ای بین هشت اداره یا سازمان استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS21 و از آزمون های پارمتریک تی (t) دو گروه مستقل، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی چند متغیره صورت گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر این است که میانگین نمره فرهنگ کار در سطح متوسط به پایین است و بین متغیر پاداش و فرهنگ کار رابطه معناداری مستقیم و مثبت وجود ندارد.

توضیحات بیشتر