فایل ورد بررسي رابطه بين اضطراب و بحران هويت دانش آموزان دختر دوم راهنمايي شهر چرام در سال تحصيلي 95-1394

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين اضطراب و بحران هويت دانش آموزان دختر دوم راهنمايي شهر چرام در سال تحصيلي 95-1394 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين اضطراب و بحران هويت دانش آموزان دختر دوم راهنمايي شهر چرام در سال تحصيلي 95-1394  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين اضطراب و بحران هويت دانش آموزان دختر دوم راهنمايي شهر چرام در سال تحصيلي 95-1394،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين اضطراب و بحران هويت دانش آموزان دختر دوم راهنمايي شهر چرام در سال تحصيلي 95-1394 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین اضطراب با بحران هویت دانش آموزان دختر دوم راهنمایی شهر چرام می باشد. روشتحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوم راهنمایی شهرچرام که در سال تحصیلی - 1394 95مشغول به تحصیل می باشند. نمونه پژوهش شامل 80نفر از دانش آموزان دختر دوم راهنمایی شهر چرام می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شدند و به ابزار پژوهش که پرسشنامه های هویت شخصی احمدی و پرسشنامه اضطراب بک بود پاسخ دادند. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss 19انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین اضطراب و بحران هویت دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد .(r= /0 132)بدین معنا که با افزایش بحران هویت، میزان اضطراب در دانش آموزان نیز افزایش می یابد و بالعکس. همچنین بین اضطراب و ابعاد بحران هویت دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد

توضیحات بیشتر