فایل ورد بررسي رابط?? هوش اجتماعي و نوآوري سازماني در ميان مديران و معلمان مدارس مقطع متوسط?? استان قم

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابط?? هوش اجتماعي و نوآوري سازماني در ميان مديران و معلمان مدارس مقطع متوسط?? استان قم دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابط?? هوش اجتماعي و نوآوري سازماني در ميان مديران و معلمان مدارس مقطع متوسط?? استان قم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابط?? هوش اجتماعي و نوآوري سازماني در ميان مديران و معلمان مدارس مقطع متوسط?? استان قم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابط?? هوش اجتماعي و نوآوري سازماني در ميان مديران و معلمان مدارس مقطع متوسط?? استان قم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و مولفه های آن ( پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی های اجتماعی) با نوآوری سازمانی و تعیین سهم نسبی هر یک از ابعاد در پیش بینی نوآوری سازمانی در مدارس مقطع متوسطه استان قم می باشد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوی داده ها، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معلمان مدارس متوسطه استان قم که 700 نفر می باشد. ابزار تحقیق، شامل پرسش نامه استاندارد هوش اجتماعی و نوآوری سازمانی است. پرسشنامه ها از نظر روایی صوری و محتوایی تایید شده و پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/81 و 0/79 به دست آمده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین هوش اجتماعی با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که تمامی مولفه های هوش اجتماعی (پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت های اجتماعی و آگاهی های اجتماعی) با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که از بین مولفه های هوش اجتماعی، دوبعد مهارت های اجتماعی و آگاهی های اجتماعی به عنوان متغیرهای پیش بین، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات نوآوری سازمانی( متغیر ملاک) را دارا هستند و مولفه پردازش اطلاعات اجتماعی به دلیل نداشتن سهم معنادار در پیش بینی نوآوری سازمانی از معادله حذف گردید.

توضیحات بیشتر