فایل ورد بررسي تاثير هوشمندسازي مدارس بر خلاقيت و نوآوري دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان نور

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير هوشمندسازي مدارس بر خلاقيت و نوآوري دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان نور دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير هوشمندسازي مدارس بر خلاقيت و نوآوري دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان نور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير هوشمندسازي مدارس بر خلاقيت و نوآوري دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان نور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير هوشمندسازي مدارس بر خلاقيت و نوآوري دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان نور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس بر خلاقیت و نوآوری دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان نور در سال تحصیلی 94-95انجام گرفت. این پژوهش به شیوه مطالعه ی شبه تجربی با دو گروه آزمایش و کنترل با روش پیش آزمون و پس آزمونصورت گرفت. جامعه آماری شامل دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان نور در سال تحصیلی 94-95بوده که از بین آنان دو مدرسه به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. حجم نمونه مورد بررسی 25نفر در گروه آزمایش و 26نفر در گروه کنترل، که در مجموع 51نفر بودند. ابزار پژوهش، آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته که روایی آن توسط اساتید تایید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 0/83محاسبه شد. پس از اجرای پیش آزمون، گروه آزمایش با روش مبتنی بر فناوری در کلاس های هوشمند و گروه کنترل با روش سنتی تحت آموزش قرار گرفتند. سپس از آنان آزمون نهایی بعمل آمد و نتایج بدست آمده به روش توصیفی(فراوانی، میانگین و...) و استنباطی(تحلیل کواریانس مانکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، دو گروه دارای تفاوت معنیداری در پس آزمون می باشند،(F=342/142 ، p<0/01)بنابراین آموزش در مدارس هوشمند در میزان خلاقت و نوآوری تاثیر معناداری داشته است

توضیحات بیشتر