فایل ورد بررسي استقلال و مشارکت اجتماعي زنان با ترجيحات باروري(مورد مطالعه: زنان متاهل( 49-15ساله)شهر سيرجان)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي استقلال و مشارکت اجتماعي زنان با ترجيحات باروري(مورد مطالعه: زنان متاهل( 49-15ساله)شهر سيرجان) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي استقلال و مشارکت اجتماعي زنان با ترجيحات باروري(مورد مطالعه: زنان متاهل( 49-15ساله)شهر سيرجان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي استقلال و مشارکت اجتماعي زنان با ترجيحات باروري(مورد مطالعه: زنان متاهل( 49-15ساله)شهر سيرجان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي استقلال و مشارکت اجتماعي زنان با ترجيحات باروري(مورد مطالعه: زنان متاهل( 49-15ساله)شهر سيرجان) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

زمینه و هدف :کاهش میزان باروری کشور در طی چند دهه گذشته نگرانی عمده برنامه ریزان و سیاست گذاران جمعیتی است. از این رو فهم عوامل موثر بر رفتار باروری ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط تحصیلات، وضعیت شغلی، استقلال و مشارکت اجتماعی با ترجیحات باروری زنان متاهل شهر سیرجان انجام شد.روش ها :این مطالعه پیمایشی بر روی 400 نفر از زنان سنین باروری شهرستان سیرجان در سال 1395 انجام شد .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و آمار توصیفی و استنباطی انجام شد .نتایج :بر اساس نتایج ارتباط معنی داری بین ترجیحات باروری با متغیرهای مستقل (تحصیلات، اشتغال، استقلال و مشارکت ) نداشت. اما با وارد کردن متغیرها به معادله رگرسیونی متغیرهای تحصیلات، وضعیت شغلی و مشارکت اجتماعی با ترجیحات باروری رابطه معنی داری داشتند. متغیر وضعیت فعالیت، بیشتر تاثیر را بر ترجیحات باروری زنان شهر سیرجان داشت.نتیجه گیری: بدین لحاظ سیاست های جمعیتی به منظور دستیابی به باروری بالاتر باید به برنامه هایی معطوف گردد که زمینه هایی را جهت هماهنگی بین فرزندآوری و ادامه فعالیت های زنان در حوزه آموزش عالی و مشارکت در امور اجتماعی هماهنگی به وجود آورد.

توضیحات بیشتر