فایل ورد بررسي ارتباط سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در کارکنان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ارتباط سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در کارکنان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ارتباط سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در کارکنان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ارتباط سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در کارکنان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ارتباط سبک هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در کارکنان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه رضایت زناشویی به عنوان مهمترین شاخص زندگی پایدار و رضایت بخش در نظر گرفته می شود. با توجه به اینکه دلبستگی زوجین یکی از منابع مهم در زندگی زناشویی است، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارمندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان رفسنجان انجام در سال 1394 گرفته است. مطالعه حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری شامل کارمندان متاهل معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان رفسنجان در سال 1394 بود. نمونه مورد بررسی شامل 94 زوج که در کل 188 نفر که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بود. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS نسخه 18 گردید و با استفاده از آزمون های t-test، ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های اسپیرمن یا کندال و همچنین رگرسیون چند متغیره استفاده شد. سطح معنی داری 0/05 در نظر گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که بین سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی رابطه معنیداری وجود داشت. ارتباط بین رضایت زناشویی با سبک دلبستگی ایمن مستقیم و معنادار (p=0/001) و با سبک دلبستگی اجتنابی (p=0/001) و لی با سبک دلبستگی دوسوگرا ارتباط معنی داری مشاهده نشد .(p> 0/05) براساس یافته های مطالعه حاضر بین سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی ارتباط معنی داری وجود دارد. سبک های وابستگی می تواند به عنوان یک عامل مهم در رضایت زناشویی افراد باشد.

توضیحات بیشتر