فایل ورد ارزيابي مولفه هاي عملکرد پژوهشي اعضاي هيات علمي موسسات آموزش عالي(مورد مطالعه: دانشگاه کاشان)

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي مولفه هاي عملکرد پژوهشي اعضاي هيات علمي موسسات آموزش عالي(مورد مطالعه: دانشگاه کاشان) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي مولفه هاي عملکرد پژوهشي اعضاي هيات علمي موسسات آموزش عالي(مورد مطالعه: دانشگاه کاشان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي مولفه هاي عملکرد پژوهشي اعضاي هيات علمي موسسات آموزش عالي(مورد مطالعه: دانشگاه کاشان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي مولفه هاي عملکرد پژوهشي اعضاي هيات علمي موسسات آموزش عالي(مورد مطالعه: دانشگاه کاشان) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این مقاله فوق با هدف ارزیابی مولفه های عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان انجام گرفت. در این پژوهش از روش توصیفی با رویکرد علی-مقایسه ای استفاده شده است. جامعه مورد پژوهش، متشکل از کلیه اساتید رسمی و قراردادی و پیمانی که به صورت تمام وقت یا پاره وقت در سال 1394در دانشگاه کاشان مشغول به خدمت بودند. که از این جامعه آماری براساس روش نمونه گیری هدفمند کل جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. اعتبار محتوایی پرسشنامه بر اساس نظرات خبرگان مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز با توجه به ضریب آلفای کرونباخ (0.967) در سطح بالایی به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (میانگین، جداول) و استنباطی به منظور استنباط داده ها از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار spss محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از سوالات پژوهش نشان داد که ارزیابی عملکرد پژوهشی دارای 6 مولفه آثار پژوهشی (تالیف و ترجمه)با23 گویه,طرح هاو اعتبارات پژوهشی با 11 گویه،پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی با 6گویه،توانمندسازی هییت علمی با 3 گویه،موفقیت های پژوهشی با 5 گویه، ستاد فناوری و کارآفرینی با 5 گویه که از نظر روایی سازه مورد تایید است.نتایج به دست آمده از آزمون t تک نمونه نشان می دهد ارزیابی مولفه های عملکرد پژوهشی آزمودنی ها به طور معناداری از حد متوسط آن (حد متوسط=3 )بالاتر است.با این وجودنتایج آزمون های آماری (T,F)نشان دادتفاوت معناداری بین ارزیابی از مولفه های عملکرد پژوهشی آزمودنی ها برمبنای هریک از عامل های توصیفی جنسیت,سن,وضعیت استخدامی,مرتبه علمی و سنوات شغلی وجودندارد .

توضیحات بیشتر