فایل ورد ارتباط خودکارامدي و اميد به زندگي با توسعه شغلي در بين دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي واحد شاهين دژ

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط خودکارامدي و اميد به زندگي با توسعه شغلي در بين دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي واحد شاهين دژ دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط خودکارامدي و اميد به زندگي با توسعه شغلي در بين دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي واحد شاهين دژ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط خودکارامدي و اميد به زندگي با توسعه شغلي در بين دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي واحد شاهين دژ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط خودکارامدي و اميد به زندگي با توسعه شغلي در بين دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي واحد شاهين دژ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق ارتباط خود کار امدی و امید به زندگی با توسعه شغلی در بین دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد شاهین دژ می باشد . این تحقیقی با توجه به هدف از روش توصیفی و از نوع تحقیقات کاربردی می باشد . روش انجام این پژوهش نیز پیمایشی یا زمینه یابی است که جمع آوری داده ها بصورت میدانی صورت پذیرفت . جامعه تحقیق شامل تمامی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد شاهین دژ می باشند . که با توجه به اینکه تعداد این دانشجویان حدود 1600 نفر می باشد 310 نفر بعنوان نمونه تعقیق به روش تعیین حجم نمونه مورگان انتخاب شدند . ابزار اندازه گیری این تحقیق شامل سه پرسشنامه خود کار آمدی شرر ، امید به زندگی اشنایدر و توسعه شغل لسوپر و اسکاویس بود . ابتدا بررسی امکان استفاده از ازمون های پارامتری یا غیر پارامتری ابتداو برای تعیین توزیع طبیعی متغیرها از آزمون کولموگراف اسمیرونف استفاده شد . برای تعیین ارتباط متغیر های اصلی تحقیق از آزمون پارامتری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید . در نهایت برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد . با توجه به نتایج امید به زندگی و خودکار آمدی بر افزایش توسعه شغلی تاثیر دارد . امید به زندگی با تاثیر بر انگیزه های اجتماعی و شخصی جوانان و افزایش میل به کاربر افزایش توسعه شغلی تاثیر دارد . همچنین خود کار آمدی با دادن اتکا به نفس و افزایش مهارت های فکری و عملی دانشجویان بر توسعه شغلی دانشجویان تاثیر مثبت دارد

توضیحات بیشتر