فایل ورد اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه شناختي رفتاري بر کاهش نشانگان اضطراب دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان سنندج

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه شناختي رفتاري بر کاهش نشانگان اضطراب دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان سنندج دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه شناختي رفتاري بر کاهش نشانگان اضطراب دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان سنندج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه شناختي رفتاري بر کاهش نشانگان اضطراب دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان سنندج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه شناختي رفتاري بر کاهش نشانگان اضطراب دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان سنندج :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف: اضطراب عبارت است از واکنش فرد در مقابل یک موقعیت ضربه آمیز، یعنی موقعیتی که زیر تاثیر بالا گرفتن تحریکات اعم از بیرونی یا درونی واقع شده و فرد در مهار کردن آنها ناتوان است. پژوهش حاضر با هدف فایل ورد اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه شناختي رفتاري بر کاهش نشانگان اضطراب دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان سنندج ، انجام شد. مواد و روش ها: روش تحقیق مطالعه حاضر آزمایشی بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به همین منظور تعداد 32 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی انتخاب شدند و در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند. از پرسشنامه اضطراب کتل برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه یک ساعتی مورد آموزش قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس بر روی نمره های پیش آزمون-پس آزمون نشان داد که بین گروه های آموزش مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری و کنترل در متغیر اضطراب تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: روش آموزش مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری را می توان به عنوان یک روش مستقل یا در کنار سایر روش های درمانی از جمله دارو درمانی در کنترل یا کاهش نشانگان اضطراب دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان سنندج به کار برد.

توضیحات بیشتر