فایل ورد اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر پيش بيني عود معتادين تحت درمان نگهدارنده متادون شهر اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر پيش بيني عود معتادين تحت درمان نگهدارنده متادون شهر اصفهان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر پيش بيني عود معتادين تحت درمان نگهدارنده متادون شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر پيش بيني عود معتادين تحت درمان نگهدارنده متادون شهر اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر پيش بيني عود معتادين تحت درمان نگهدارنده متادون شهر اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر فایل ورد اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر پيش بيني عود معتادين تحت درمان نگهدارنده متادون شهر اصفهان مورد بررسی قرارگرفت. جامعه آماری تحقیق معتادین تحت درمان نگهدارنده متادون مراکز ترک اعتیاد شهر اصفهان و نمونه تحقیق 32 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه 45 سوالی پیش بینی بازگشت(PRS )بود. طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود، که پس از انتخاب تصادفی گروه های آزمایشی و گواه، مداخله آزمایشی (آموزش ذهن آگاهی) بر روی گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای و یک بار در هفته اجرا گردید.پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون، بعمل آمد. به منظور تجزیه و انجام داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری و کواریانس(مانکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش ذهن آگاهی بر پیش بینی عود معتادین تحت درمان نگهدارنده در پس آزمون موثر بوده است.(P<0/01 )ولی بین نوع مواد مصرفی و پیش بینی عود معتادین تحت درمان نگهدارنده شهر اصفهان در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری یافت نشد.(P> 0/05)

توضیحات بیشتر