فایل ورد هنجاريابي آزمون ديداري حرکتي بندر گشتالت 2 در دانش آموزان دختر 12 - 17 ساله شهر مشهد

لینک دانلود

 فایل ورد هنجاريابي آزمون ديداري حرکتي بندر گشتالت 2 در دانش آموزان دختر 12 - 17 ساله شهر مشهد دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد هنجاريابي آزمون ديداري حرکتي بندر گشتالت 2 در دانش آموزان دختر 12 - 17 ساله شهر مشهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد هنجاريابي آزمون ديداري حرکتي بندر گشتالت 2 در دانش آموزان دختر 12 - 17 ساله شهر مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد هنجاريابي آزمون ديداري حرکتي بندر گشتالت 2 در دانش آموزان دختر 12 - 17 ساله شهر مشهد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، هنجاریابی آزمون دیداری حرکتی بندر گشتالت 2 در دانش آموزان 12 - 17 ساله شهر مشهد بوده است .دراین پژوهش از روش تحقیق توصیفی مقطعی از نوع همبستگی استفاده شد .در این هنجاریابی 419 دختر به روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی، از 12 مدرسه در نواحی هفت گانه آموزش و پرورش مشهد و ناحیه تبادکان شرکت داشتند .برای بررسی پایایی آزمون از روش های بازآزمایی، تنصیف و آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب پایایی حاصل از بازآزمایی آزمون در مرحله نسخه برداری برابر با %80 و میانگین ضریب پایایی براساس روش تنصیف %76 و همچنین میانگین ضریب پایایی حاصل از آلفای کرونباخ %78 بوده است .به منظور احراز روایی آزمون از روایی همزمان استفاده شد (مقایسه ی سیستم نمره گذاری فراگیر با سیستم نمره گذاری لکس). نتایج حاصل از سنجش روایی آزمون نشانگر روایی بالای آزمون بندر گشتالت 2 به عنوان ابزار سنجشی و تشخیصی برای استفاده در ایران بوده است .از نتایج دیگر این هنجاریابی آن است که با افزایش سن، کیفیت ترسیم طرح ها دقیق تر خواهد شد و عوامل فرهنگی و اجتماعی نمی تواند روی نحوه ی کارکرد افراد در آزمون اثر بگذارد .در این هنجاریابی بین عملکرد آزمودنی های دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد .تنها در مرحله ی یادآوری عملکرد آزمودنی های پسر بهتر از عملکرد آزمودنی های دختر بود.

توضیحات بیشتر