فایل ورد نقش واسطه اي ناگويي هيجاني بر رابطه ي سبک هاي فرزندپروري ادراک شده و هوش هيجاني دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد نقش واسطه اي ناگويي هيجاني بر رابطه ي سبک هاي فرزندپروري ادراک شده و هوش هيجاني دانشجويان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش واسطه اي ناگويي هيجاني بر رابطه ي سبک هاي فرزندپروري ادراک شده و هوش هيجاني دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش واسطه اي ناگويي هيجاني بر رابطه ي سبک هاي فرزندپروري ادراک شده و هوش هيجاني دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش واسطه اي ناگويي هيجاني بر رابطه ي سبک هاي فرزندپروري ادراک شده و هوش هيجاني دانشجويان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، آزمون یک مدل مفهومی چندمتغیری برای روابط بین هوش هیجانی، ناگویی هیجانی و سبک فرزند پروری ادراک شده در دانشجویان بود که براساس یک طرح همبستگی از نوع مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد ساری در تابستان 1395 بود. تعداد 350 نفر (میانگین سن27/63 =سال، انحراف معیار2/72 = سال) با روش نمونه گیری سهل الوصول انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس هوش هیجانی (برادبریوگریوز،1980)،مقیاس ناگویی هیجانی (تورنتو،1994) و مقیاس اقتدار والدین (بوری،.1991) براساس یافته های پژوهش حاضر سبک والدینی آسان گیر بر دشواری در شناسایی و توصیف احساسات رابطه مستقیم و مثبت دارد. سبک والدینی مستبد بر دشواری و توصیف احساسات رابطه مستقیم و مثبت دارد. سبک مقتدر منطقی بر هوش هیجانی رابطه مستقیم و مثبت دارد. سبک مقتدر منطقی بر تفکر عینی رابطه مستقیم و منفی دارد. دشواری در شناسایی توصیف احساسات بر هوش هیجانی رابطه مستقیم و منفی دارد. تفکر عینی بر هوش هیجانی رابطه مستقیم ومنفی دارد. دشواری در شناسایی و توصیف احساسات در رابطه سبک والدینی آسان گیر بر هوش هیجانی نقش واسطه ای دارد. دشواری در شناسایی و توصیف احساسات در رابطه سبک والدینی مستبد بر هوش هیجانی نقش واسطه ای دارد. تفکر عینی در رابطه سبک والدینی مقتدر منطقی بر هوش هیجانی نقش واسطه ای دارد.یافته های پژوهش حاضر، نشان داد که هوش هیجانی از طریق رابطه مستقیم و غیرمستقیم با سبک فرزندپروری و ناگویی هیجانی قابل تبیین است. مدل نهایی پژوهش حاضر،10 درصد از واریانس دشواری در شناسایی و توصیف احساسات، 9 درصد از واریانس تفکر عینی و 25 درصد از واریانس هوش هیجانی را تبیین نمود.

توضیحات بیشتر