فایل ورد نقش مولفه هاي شاداب سازي مدارس بر عملکرد تحصيلي و خودباوري دانش آموزان دختر مدارس متوسطه اول ناحيه 4شيراز در سال تحصيلي 94-95

لینک دانلود

 فایل ورد نقش مولفه هاي شاداب سازي مدارس بر عملکرد تحصيلي و خودباوري دانش آموزان دختر مدارس متوسطه اول ناحيه 4شيراز در سال تحصيلي 94-95 دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش مولفه هاي شاداب سازي مدارس بر عملکرد تحصيلي و خودباوري دانش آموزان دختر مدارس متوسطه اول ناحيه 4شيراز در سال تحصيلي 94-95  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش مولفه هاي شاداب سازي مدارس بر عملکرد تحصيلي و خودباوري دانش آموزان دختر مدارس متوسطه اول ناحيه 4شيراز در سال تحصيلي 94-95،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش مولفه هاي شاداب سازي مدارس بر عملکرد تحصيلي و خودباوري دانش آموزان دختر مدارس متوسطه اول ناحيه 4شيراز در سال تحصيلي 94-95 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین نقش مولفه های شاداب سازی مدارس بر عملکرد تحصیلی و خودباوری دانش آموزان دختر مدارس متوسطه اول ناحیه 4 شیراز در سال تحصیلی 94-95 می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر مدارس دوره اول متوسطه ناحیه 4 شیراز به تعداد 6000 نفر بود. از این تعداد بر اساس جدول مورگان 354 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای رسیدن به این هدف از روش خوشه ای چند مرحله ای استفاده گردید. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته شاداب سازی و همچنین پرسشنامه های استاندارد سنجش عملکرد تحصیلی و سنجش عزت نفس بوده است. روایی محتوای پس از ارایه نظرات متخصصان و رفع اشکالات آن اجرایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب پرسشنامه شاداب سازی 0/86، پرسشنامه عملکرد تحصیلی 0/79 و پرسشنامه عزت نفس 0/85 گزارش گردید . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که : شاداب سازی مدارس به طور محسوسی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر گذار نیست. سبک مدیریت آمرانه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر گذار است. عوامل فردی، عوامل آموزشی، عوامل اجتماعی– فرهنگی، عوامل کالبدی، سبک مدیریت مشارکتی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر گذار نبود. همچنین آزمون فرضیه ها نشان داد که سبک مدیریت آمرانه نسبت به سایر مولفه ها می تواند متغیر عملکرد تحصیلی را پیش بینی کند. نهایتا آزمون فرضیات نشان داد که سبک مدیریت مشارکتی و سبک مدیریت آمرانه بر خودباوری دانش آموزان تاثیر گذار است و سایر مولفه ها بر خودباوری تاثیر گذار نبود و اینکه متغیر مستقل سبک مدیریت آمرانه، سبک مدیریت مشارکتی و عوامل آموزشی توانستند به طور محسوسی خودباوری را پیش بینی نمایند.

توضیحات بیشتر