فایل ورد نقش شبکه هاي اجتماعي مجازي تلفن همراه در توسعه نگرش يادگيرنده مادام العمر

لینک دانلود

 فایل ورد نقش شبکه هاي اجتماعي مجازي تلفن همراه در توسعه نگرش يادگيرنده مادام العمر دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش شبکه هاي اجتماعي مجازي تلفن همراه در توسعه نگرش يادگيرنده مادام العمر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش شبکه هاي اجتماعي مجازي تلفن همراه در توسعه نگرش يادگيرنده مادام العمر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش شبکه هاي اجتماعي مجازي تلفن همراه در توسعه نگرش يادگيرنده مادام العمر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی فایل ورد نقش شبکه هاي اجتماعي مجازي تلفن همراه در توسعه نگرش يادگيرنده مادام العمر دانشجویان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی و جامعه موردمطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) بود که تعداد آنها 10017 نفر بودند و با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 384 نفر برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن مورد تایید اساتید و صاحب نظران رشته علوم تربیتی قرار گرفت و پایایی آن 0/92 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات ابتدا نرمال بودن توزیع نمرات از طریق آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف بررسی شد و با توجه به توزیع نرمال نمرات از آزمون های آماری پارامتریک مناسب همچون تی تک نمونه ای و تی مستقل برای متغیرهای دوسطحی استفاده گردید. در ضمن عملیات آماری در نرم افزارهای SPSS انجام شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه در حیطه توسعه ی نگرش یادگیرنده مادام العمر رابطه معنادار، وجود دارد. درنتیجه پیشنهاد میشود عوامل اجرایی دانشگاه، تدابیری اتخاذ کنند، تا شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه موجب افزایش انگیزه فراگیران شود. در این زمینه اطلاع رسانی و دادن آگاهی به فراگیران در مورد مزایا و کاربردهای مناسب شبکه های اجتماعی و فرصت هایی که این شبکه ها در اختیار دانشجویان قرار میدهد، برای ایجاد یا تغییر نگرش فراگیران مناسب است.

توضیحات بیشتر