فایل ورد نقش باورهاي غيرمنطقي در پيشبيني بهزيستي روانشناختي نوجوانان تحت پوشش کميته امداد

لینک دانلود

 فایل ورد نقش باورهاي غيرمنطقي در پيشبيني بهزيستي روانشناختي نوجوانان تحت پوشش کميته امداد دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش باورهاي غيرمنطقي در پيشبيني بهزيستي روانشناختي نوجوانان تحت پوشش کميته امداد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش باورهاي غيرمنطقي در پيشبيني بهزيستي روانشناختي نوجوانان تحت پوشش کميته امداد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش باورهاي غيرمنطقي در پيشبيني بهزيستي روانشناختي نوجوانان تحت پوشش کميته امداد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش باورهای غیرمنطقی در پیشبینی بهزیستی روانشناختی نوجوانان تحت پوشش کمیته امام خمینی(ره) شهرستان سنقر می باشد.روش پژوهش: از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها ،توصیفی و از نوع همبستگی است که از میان نوجوانان دختر و پسر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان سنقر در سال 1395 ، تعداد 113 نفر (65 دختر و 48 پسر) به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسش نامه های روانشناختی ریف ، 1995 و باورهای غیر منطق جونز، 1969 را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی و نرم افزار spss 20 استفاده شد.یافته ها: نتایج ، نشان داد بین باورهای غیرمنطقی و بهزیستی روانشناختی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد باورهای غیر منطقی ، 0/29 از تغییرات بهزیستی روانشناختی را پیش بینی می کند.نتیجه گیری: باورهای غیر منطقی، بهزیستی روانشناختی را در نوجوانان پیش بینی می کند. بنابراین نوجوانانی که باورهای غیر منطقی بیشتری دارند، از بهزیستی روانشناختی پایینی برخوردارند.

توضیحات بیشتر